Mikä VIRTU?

VIRTU

VIRTU eli ”Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands” on kolmivuotinen EU-projekti, jota toteutetaan vuosina 2010–2013. Hankkeessa testataan vuorovaikutteisen VIRTU-kanavan käyttöä yhdessä ikäihmisten, ammattikorkeakoulujen ja kuntien kanssa.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 185 369 €, josta EU:n Central Baltic – ohjelman osuus on 1 661 085 €. Hanketta rahoittavat lisäksi partnerit itse sekä Varsinais-Suomen liitto ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Partnerien omarahoitus ja kansallinen vastinrahoitus on 524 284 €.

Lähtökohdat

Väestön ikääntyminen ja vanhuspalvelujen tarpeen huomattava kasvu ovat ajankohtaisia haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja kehittämiseen vaikuttavat paitsi maantieteelliset seikat, kuten saariston pitkät välimatkat, myös osaavan henkilökunnan saatavuus, väestön ikääntyminen sekä palvelujen uudistamistarpeet. Erityisesti syrjäisillä alueilla uusien toimintamallien kehittäminen on välttämätöntä, jotta palvelujen laajuus ja taso pystytään turvaamaan tulevaisuudessakin.
Ikäihmisillä tulee olla mahdollisuus taitojen, tietojen ja itsehoitovalmiuksien kehittämiseen sekä itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Ikääntyneiden elämänlaadulle ja hyvinvoinnille ovat tärkeitä samat tekijät kuin muillekin ikäryhmille – hyvä terveys, toimiva sosiaalinen verkosto, psyykkinen hyvinvointi ja riittävä taloudellinen toimeentulo.

Projektin kohderyhminä ovat ensisijaisesti Suomen, Ahvenanmaan ja Viron saaristoalueiden ikäihmiset, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät (erityisesti kotipalveluhenkilöstö) sekä paikalliset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Muita kohderyhmiä ovat muun muassa ikäihmisten omaiset, sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, teknologiatoimittajat sekä kuntapäättäjät.

Tavoitteet

Yksilötason tavoitteena on tukea saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta, parantaa elämänlaatua ja lisätä turvallisuutta.

Laajempana tavoitteena on luoda saaristoalueille toimiva sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumalli, joka perustuu virtuaalisten teknologioiden hyödyntämiseen. Palvelumallin tarkoituksena on tukea ja täydentää jo olemassa olevia palveluja, ei korvata niitä. Palvelumalli hyödyttää ikääntyneiden lisäksi kuntia ja niiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Projektissa pyritään hyödyntämään sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Tulevaisuuden visio

VIRTU-kanava palvelumallina leviää laajasti kokeilukuntien ulkopuolelle projektin päätyttyä. Vuorovaikutteisen hyvinvointipalvelun edut ja hyödyt nähdään kunnan peruspalveluja monipuolistavana vaihtoehtona. VIRTU-kanava kiinnittää uudella tavalla huomiota käyttäjien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kannustaa aktiiviiseen vanhenemiseen. Palvelu herättää käyttäjissä kiinnostusta ja se koetaan houkuttelevana. Palvelun tuottamisen tavat monipuolistuvat jatkossa ja kaikkien halukkaiden on mahdollista hankkia palvelu itselleen.

Page last updated February 12, 2011 – 4:12 pm